9.sınıf tarih bilimine giriş testleri ve cewaplarıı

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ I


1. I. Olayların doğruluğunun kanıtlanmasında belgelerden yararlanılması
II. Deney ve gözlem yöntemi ile araştırma yapılması
III. Farklı bilim dallarından yardım alınması
IV. Olayların günümüz koşullarına göre değerlendirilerek yorum yapılması
V. Olaylar arasında neden-sonuç bağlantısı kurulması
durumlarından hangilerinin tarih bilimi için geçerli olduğu savunulamaz?
A) I ve II   B) I ve III   C) III ve V
D) II ve IV   E) IV ve V

2. Tarih biliminin yer ve zaman gösterme özelliği göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi tarihi bir olayın anlatımı olarak kabul edilebilir?
A) Savaş biraz daha çabuk bitseydi sonuç olumlu olabilirdi.
B) Hükümdarın kararlı tutumu ülkesi için olumlu sonuçlar verdi.
C) Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki egemenliği XX. yüzyıl başlarında sona ermiştir.
D) Tarih boyunca en çok kuşatılan şehir İstanbul olmuştur.
E) Maliyenin bozulması birbirine benzeyen olumsuz gelişmelerin ortak sonucudur.

3. 1402'de Türk dünyasının liderliği için Timur ile Yıldırım Bayezid arasında yapılan Ankara Savaşı'nın kaybedilmesi Anadolu'da siyasi birliğin bozulmasına yol açtı.
Yukarıdaki bilgide tarihin aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?
A) Olaylar arasında neden-sonuç bağlantısı kurması
B) Geçmişi açıklayarak günümüze ışık tutması
C) Olayın gerçekleştiği zamanı bildirmesi
D) Olayın geçtiği yeri belirtmesi
E) Olayın kahramanlarından sözedilmesi

4. Tarihi olaylar incelenirken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri de objektif olmaktır.
Aşağıdakilerden hangisi, tarih araştırmaları sırasında objektiflikten uzaklaşıldığının bir göstergesidir?
A) Olaylar arasında neden-sonuç bağlantısının kurulması
B) Birinci elden kaynaklardan yararlanılması
C) Olayın geçtiği dönemin koşullarının gözönünde bulundurulması
D) Olayla ilgili siyasi gelişmelere yer verilmemesi
E) Olayın geçtiği bölgede araştırma yapılması

5. - Tarih; geçmişte yaşanmış olayların belgelere dayandırılarak neden-sonuç ilişkisi içinde araştırılıp yer ve zaman belirtilerek açıklanmasıdır.
Bu bilgiye göre, bir olayın tarih araştırmalarına konu olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
A) Olayın üzerinden belli bir zaman geçmiş olmalıdır.
B) Olayın geçtiği yer belirtilmelidir.
C) Olayın gerçekleştiği zaman belirtilmelidir.
D) Yazılı ve yazısız kaynaklar bulunmalıdır.
E) Benzer olaylar yaşanmış olmalıdır.

6. Tarihe yardımcı bilimlerden bazıları ve inceleme konuları şunlardır;
- Etnografya ; Toplumların özkültürleri
- Nümizmatik ; Eski paralar
- Paleografya ; Eski yazılar
Bu bilim dallarından yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi ile ilgili sonuçlar ortaya konamaz?
A) Ekonomik yapı
B) Kültürel gelişmişlik
C) Coğrafi konum
D) Kullanılan yazının türü
E) Ticaret yapılıp-yapılmadığı

7. Tarihi oluşumlar; milletlerin siyasi, bilimsel, ekonomik ve kültürel alanlarda birbirleriyle yaptıkları yarışların ürünüdür.
Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisinin tarihi bir olay özelliği taşıdığı savunulamaz?
A) Hayvanların evcilleştirilmesi
B) Lidyalıların parayı kullanmaya başlaması
C) Alfabenin kullanılması
D) Kadeş Savaşı
E) İskender'in Asya Seferi

8. Yazının kullanılmasından önceki dönemler tarih öncesi, yazının kullanılmasından sonraki dönemler ise tarih çağları olarak nitelendirilir. Tarihin incelenme ve öğrenilmesini kolaylaştırmak amacıyla yapılan bu sınıflandırmada bilim adamları, tarih çağlarına ait bilgileri daha kesin ve doğru olarak kabul etmektedir.
Bu durum tarih çağlarının hangi özelliği ile açıklanabilir?
A) Kültürlerin ortaya çıktığı dönem olması
B) Devletlerarası çatışmaların hızlanması
C) Toplumlararası kültür etkileşim yaşanması
D) Tarih öncesi bulguları dikkate almaması
E) Yazılı kaynaklardan yararlanılarak araştırılabilmesi

9. Bir uygarlık merkezinde tarih öncesi dönemlerin tamamı yaşanmadan da tarih çağlarına geçilebilir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?
A) Anadolu'da yontmataş devrine ait mağara resimlerinin bulunması
B) Mısırlıların kendine özgü hiyeroglif yazıyı kullanması
C) Anadolu'da tunç devri yaşanırken Asurlulara ait ticari tabletlerin bulunması
D) Türklere ait ilk yazılı belgelerin VIII. yüzyıla ait olan Orhun Kitabelerinin olması
E) Kalkolitik çağda Anadolu'da dinsel inanışların ortaya çıkması

10. Yontma taş döneminde mağarada yaşayan, ilkel taş aletler yapan ve ateşi kullanmayı başaran insanoğlu, cilalı taş döneminde yerleşik hayata geçerek üretici olmuş, ayrıca seramikten eşyalar yapmaya başlamıştır.
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Uygarlığın zamanla geliştiğinin
B) iletişim araçlarının geliştiğinin
C) Madeni eşyalar üretildiğinin
D) Yazının kullanıldığının
E) Merkezi devletlerin kurulduğunun

11. Kalkolitik dönemde dini inançlar gelişmiş, insanlar bereket ve bolluk simgesi sayılan "Büyük Ana"ya tapmışlardır.
İnsanların dini inançlarında bu özelliğe yönelmesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Şehirleşmenin giderek gelişmesi
B) Ekonomik yaşamın tarıma dayalı olması
C) Sanat çalışmalarının gelişmeye başlaması
D) İlk mezar örneklerinin yapılması
E) Ölümden sonraki hayata inanılması

12. - Miladi takvime başlangıç olarak Hz. İsa'nın doğumu
- Hicri takvime başlangıç olarak Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçü esas alınmıştır.
Buna göre; miladi takvimin Avrupa'da, hicri takvimin ise Ön Asya' da daha yaygın olarak kullanılması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Miladi takvimde Roma uygarlığının etkisinin olması
B) Farklı inanç sistemlerinin benimsenmesi
C) Coğrafi konumların farklı olması
D) Bilimsel gelişmelerin yetersiz olması
E) Hicri takvimin Ön Asya'da ortaya çıkmış olması

CEVAP ANAHTARI:

1. D 2. C 3. B 4. D 5. E 6. C 7. A 8. E 9. C 10. A 11. B 12. B
 


Ynt: Tarih Bilimine Giriş Testleri By: Tarihci Date: 07 February 2008, 11:02:35
TARİH BİLİMİNE GİRİŞ II

1. Tanım : Tarih; insan topluluklarının geçmişte yaşadıklarını, kültürlerini, toplumlar arası ilişkileri yer ve zaman göstererek, kaynaklara dayalı olarak inceleyen ve neden-sonuç bağlantısı kurarak anlatan bilim dalıdır.
Durum : Talaş Savaşı, Orta Asya'ya egemen olmak isteyen Araplar ile Çinliler arasında yapılmış ve savaşın kazanılması Türklerin İslamiyet’e geçiş sürecini hızlandırmıştır.
Yukarıda verilen durumda tarihin tanımında yer alan unsurlardan hangisine değinilmemiştir?
A) Yer
B) Neden
C) Zaman
D) Toplumlararası ilişkiler
E) Sonuç

2. Tarihi olayların incelenmesinde zamanın bildirilmesinin zorunlu olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) Tarihi olayların uzun bir süreçte gerçekleşmesi
B) Tarihsel olayların neden-sonuç ilişkisi içinde incelenmesi
C) Tarihi olayların birbirlerine benzemesi
D) İnsan ilişkilerini konu alması
E) Tarihi olayların yerlerinin bilinmesinin zorunlu olması

3. Aşağıdakilerden hangisi bir olayın tarih araştırmalarına konu olabilmesi için taşıması gerekli özelliklerden biri olarak gösterilemez?
A) Geçtiği yer bilinmeli
B) Yaşandığı zaman bilinmeli
C) Neden-sonuç ilişkisi olmalı
D) İnsanlar arasındaki ilişkilerin sonucu olmalı
E) Milattan sonra yaşanmış olmalı

4. Tarih olaylarının objektif olarak incelenebilmesi için,
I. Olayların üzerinden belirli bir sürenin geçmesini beklemek
II. Belgelere dayalı araştırma yapmak
III. Olayın geçtiği dönemin şartlarını dikkate almak
IV. Olayların tekrarlanmasını beklemek
V. Olayları günümüz koşullarında değerlendirmek
gibi özelliklerden hangilerinin esas alınması gereklidir?
A) I, II ve III   B) I, III ve V   C) II, III ve IV
D) I, II ve IV   E) III, IV ve V

5. - Tarihsel olaylar değişmez. Ancak değişik zamanlarda olayların farklı özellikleri ele alınarak incelenir.
Tarihi bir olayın esasları değişmediği halde, zaman zaman yeniden ele alınarak incelenmesinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Tarihsel olaylara bakış açısının dönemlere göre değişmesi
B) Yeni belgelerin ortaya çıkması
C) Araştırmaların derinleştirilmesi
D) Yardımcı bilimlerden daha fazla yararlanılması
E) Diplomatik ilişkilerin ortaya çıkarılması

6. Tarihe yardımcı bilimlerden bazıları ve inceleme alanları şöyledir;
Paleografya; Eski yazıları inceleyen bilim dalıdır. Epigrafya ; Kitabeleri inceleyen bilim dalıdır. Diplomatik ; Siyasi belgeleri inceleyen bilim dalıdır.
Bu bilim dallarından yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi ile ilgili araştırma yapılamaz?
A) Kadeş Antlaşması
B) Hammurabi Kanunları
C) Hitit krallarının yazdırdığı yıllıklar
D) Topraktan yapılan araç-gereçler
E) Asurlulardan kalan ticaret tabletleri

7. Hititlerin Anadolu'ya ne zaman ve nereden geldiğini araştıran bir tarihçi, aşağıdaki bilimlerin hangilerinden daha çok yararlanır?
A) Coğrafya-Etnografya
B) Kronoloji-Etnografya
C) Etnografya-Antropoloji
D) Paleografya-Arkeoloji
E) Antropoloji-Epigrafya

8. Tarih öncesi devirlerin sonlarında hızlı bir toplumsal ilerleme ve kültürel yapıda önemli değişiklikler olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi insanların ihtiyaç fazlası mal üretimiyle ortaya çıkan bu durumun sonuçlarından biri olamaz?
A) Ateşin denetim altına alınması
B) Kölelik sisteminin oluşması
C) Ticaretin başlaması
D) Hukuk kurallarının ortaya çıkması
E) Özel mülkiyetin oluşması

9. Tarih çağlarını birbirinden ayıran bir olayda öncelikle aşağıdaki özelliklerden hangisi aranır?
A) Doğal olayların sonucu olmalı
B) Toplumların büyük bölümünün yaşantısını değiştirmiş olmalı
C) Ticaretin gelişmesine katkıda bulunmalı
D) Yeni inanç sistemlerinin oluşmasına neden olmalı
E) Sanat akımlarının ortaya çıkmasını sağlamalı

10. Tarih; öğretimi ve araştırmayı kolaylaştırmak amacıyla zamana, yere ve konuya göre sınıflandırılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, olayların zamanına göre yapılmış sınıflandırmaya örnek olarak gösterilebilir?
A) Bilim tarihi
B) Mezopotamya tarihi
C) Avrupa tarihi
D) Dinler tarihi
E) Yakınçağ tarihi

11. Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi dönemlere ait bir gelişme değildir?
A) Ticaretin başlaması
B) Özel mülkiyet kavramının gelişmesi
C) Tek tanrılı dinlerin ortaya çıkması
D) Madenden eşya yapılması
E) Sınıf farklılıklarının ortaya çıkması

12. Yazının icadı insanlık tarihi için çok önemli bir gelişmedir.
Aşağıdakilerden hangisi, yazının kullanılmasının ortaya çıkardığı sonuçlardan biri olamaz?
A) Tarih devirlerine geçişin başlaması
B) Toplumsal gelişmelerin hız kazanması
C) Edebi metinlere rastlanması
D) Tarih öncesi dönemlerin daha uzun sürmesi
E) Tarihi olayların yazılı belgelere dayalı olarak açıklanması

CEVAP ANAHTARI:

1. C 2. B 3. E 4. A 5. A 6. D 7. B 8. A 9. B 10. E 11. C 12. D
 


Ynt: Tarih Bilimine Giriş Testleri By: Tarihci Date: 07 February 2008, 11:05:22
TARİH BİLİMİNE GİRİŞ III

1. Tanım : Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşam biçimini kültür ve uygarlıklarını, ilişkilerini yer ve zaman göstererek, neden-sonuç bağlantısı içinde belgelere dayanarak inceleyen bilim dalıdır.
Durum : Mısır piramitlerinde bulunan yazılı belgelere göre; IV. Amanofis ülkede yönetimi ele geçiren Amon rahiplerinin siyasi güçlerini ellerinden alabilmek ve halkı, onların nüfuzlarından kurtarmak için bir peygamber gibi ortaya atılmıştır. Bütün Mısır ülkesini tek tanrı etrafında birleştirmek istemiş, ancak başarılı olamamıştır.
Tarihin tanımı dikkate alındığında, yukarıdaki durumda aşağıdakilerden hangisine değinilmediği söylenebilir?
A) Yer   B) Zaman   C) Neden
D) Kaynak   E) Sonuç

2. Tarihin konusu, insan toplulukları ve insan topluluklarında ortaya çıkan siyasi, dini, ekonomik ve kültürel gelişmelerdir.
Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin inceleme konusu olamaz?
A) Şehir devletlerinden merkezi devlet yapısına geçilmesi
B) Hititler ile Mısırlılar arasında Kadeş Savaşı'nın yapılması
C) İyonların kültür ve uygarlıkta ilerleme nedenleri
D) Orta Asya'da yaşanan kuraklığın nedenleri
E) Paranın kullanılmasının ticaretin gelişmesine olan katkısı

3. "Tarihi olayların incelenmesinde deney ve gözlem yöntemi uygulanamaz."
Bu yargı aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A) Tarih olaylarının zamanının bilinmesi gerektiğinin
B) Tarihin geçmişte yaşanan hatalardan ders alınmasını sağladığının
C) Tarihi olayların tekrarlanamadığının
D) Tarihin konusunun insan olduğunun
E) Tarihin geçmişte yaşanan olayları incelediğinin

4. "Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçek insanlığı şaşırtacak bir nitelik alır."
Atatürk'ün yukarıdaki sözlerinde tarih biliminin en önemli özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilmiştir?
A) Doğru olarak anlatılması
B) Geçmişte meydana gelen olayların incelemesi
C) Gelişmelerin sonraki nesillere aktarılmasını sağlamak için yazılması
D) Yer ve zamanın belirtilmesi
E) Sonuçların ayrıntılı bir şekilde anlatılması

5. Tarihi olayların zamanının kesin olarak belirlenebilmesi için olayla ilgili yazılı belgeler olması gereklidir.
Buna göre, tarihe yardımcı bilimlerden kronoloji,
I. Fenikelilerde alfabenin kullanılması
II. Sümerlerde yazılı kanunların hazırlanması
III. Avcılık ve toplayıcılığın başlaması
IV. Tarımsal üretime geçilmesi
V. Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması
gibi gelişmelerden hangilerinin oluş zamanını kesin olarak belirleyebilir?
A) I, II ve V   B) II, III ve IV      C) II ve III
D) III ve V   E) I, II ve IV

6. Nümizmatik eski paralan inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalıdır.
Bu bilim dalından yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi ile ilgili belirleme yapılamaz?
A) Devleti yöneten hükümdarların saltanat yılları
B) Devletin ekonomik gücü
C) Dönemin sanat anlayışı
D) Ticaret yapılıp yapılmadığı
E) Toplumların sosyal yapısı

7. Aşağıdakilerden hangisi, tarih olaylarının incelenmesini ve öğrenilmesini kolaylaştırmak amacına yöneliktir?
A) Olaylarla ilgili farklı zamanlarda değerlendirmeler yapmak
B) Epigrafyaya ait eserlerin bulunması için uğraşmak
C) Tarihi bölümlere ayırarak incelemek
D) Hükümdarların tahta çıkış sırasını bildirmek
E) Arkeolojik kalıntıların incelenmesine öncelik vermek

8. Tarih öncesi dönemle ilgili bir yerleşim merkezinde yapılan kazıda, taş devri eserlerinden sonra hiçbir eser bulunamamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu bilgilerden çıkarılabilecek bir sonuçtur?
A) Tarım ve hayvancılık yapılmıştır.
B) Arkeolojik araştırmalar yeterli olmamıştır.
C) Tarihi gelişimini normal süreçte tamamlamış bir yerleşim yeridir.
D) Bu merkezde yaşayanlar maden dönemine ulaşamamıştır.
E) Doğal koşullar nedeniyle insanlar maden kullanmaya ihtiyaç duymamıştır.

9. Maden devrinde yaşanan bazı gelişmeler şunlardır:
- Bakır devrinde altın ve gümüşten süs eşyaları yapılmıştır.
- Tunç devrinde bakırdan daha dayanıklı olan tunç eşyalar önem kazanmıştır.
- Demir devrinde demirden bol miktarda savaş araç-gereçleri üretilmiştir.
Bu gelişmelerin yaşanmasını sağlayan etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kültürel iletişimin hızlanması
B) Ekonomik ilişkilerin gelişmesi
C) Ateşin daha etkili kullanılması
D) Sanat faaliyetlerinin kaybetmesi
E) Toplumlardaki savaş anlayışının önemini yitirmesi

10. Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazı sonucunda tarih öncesi dönemlerin tümünün yaşandığı belirlenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu kazıda elde edilen arkeolojik belgelerden biri olamaz?
A) Madeni süs eşyaları
B) Topraktan yapılmış araç-gereçler
C) Kömürleşmiş buğday taneleri
D) Tanrılara sunulmak üzere yazılan yıllıklar
E) Kerpiçten yapılmış evler

11. Cilalı taş döneminde görülen;
- Tahıl üretiminin gerçekleşmesi
- Hayvanların evcilleştirilmesi
- Köyler ve şehirlerin kurulması
gibi gelişmeler değerlendirildiğinde, bu dönem için;
I. Toplumlararası savaşlar başlamıştır.
II. Yerleşik yaşama geçilmiştir.
III. Dini inançlar ortaya çıkmıştır.
gibi yargılardan hangileri kesin olarak doğrudur?
A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III
D) I ve II   E) II ve III

12. - Güneş yılına dayalı ilk takvimi kullanan toplum olan Mısırlılar bir yılı üç mevsime ayırıp, "taşma, tohum atma, ekin biçme" diye adlandırmıştır.
- 12 Hayvanlı takvimi kullanan Türkler her yıla bir hayvan adı vermiştir.
Bu bilgilere göre, kullanılan takvimler ile aşağıdakilerden hangisi arasında bağlantı kurulduğu söylenebilir?
A) Sanat anlayışı
B) Dinsel inanış
C) Kültürel etkileşim
D) Bilimsel çalışmalar
E) Ekonomik yapı

CEVAP ANAHTARI:

1. B 2. D 3. C 4. A 5. A 6. E 7. C 8. D 9. C 10. D 11. B 12. E
 


Tarih Bilimine Giriş Testleri By: Tarihci Date: 20 October 2008, 00:09:53
TARİH BİLİMİNE GİRİŞ IV
1: Tarih olayları arasında neden – sonuç  ilişkisi kurulabilmesi için,

I. Olayların kronolojik sıralanmasının  yapılması,     
II. Doğru  kaynaklara  ulaşılması,
III. Olayın günümüz açısından değer taşıması

Durumlarından  hangileri zorunludur?

A) Yalnız  I         B)  I  ve  II          C)  I  ve  III            D)  Yalnız  II          E)  I, II ve  III

2:Tarih ; geçmişte yaşamış insan topluluklarının  her türlü yaşayışlarını  yer ve zaman göstererek, neden- sonuç İlişkisi  içerisinde  belgelere dayalı  ve objektif olarak inceleyen  sosyal  bir bilimdir?

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
   
A) Tarihi olaylar bir bütün olarak incelenir.               
B) Tarihi  bilgiler zaman içerisinde değişebilir.
C) Tarih biliminin konusu  insanın faaliyetleridir.       
D) Tarihi olayların  etkisi uzun süre devam eder.
E) Bir tarihi olayın nedeni diğer  bir olayın  sonucu olabilir 

3: Yeni Taş devri yerleşkeleri olan

Diyarbakır Çayönü;  ilk üretimle ilgili buluntuların bulunduğu yerdir.
Çatalhöyük;  ilk şehir yerleşkesinin  bulunduğu yerdir.

Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisini doğrular niteliktedir?

A)Yazı  Anadolu da erken dönemde kullanılmıştır.               
B)Anadolu da maden devri erken başlamıştır.
C)Tarihi  olaylar  birbirinin devamıdır.                               
D) Anadolu da yerleşik hayat yaşanmıştır.
E)Şehir devletleri kurulmuştur.

4:Neolitik Çağ’da, Mezopotamya’da  avcılık önemini kaybetmiş, tarım öncelik kazanmıştır.

Bu dönem ile ilgili  olarak yapılan kazılarda ,
I. Olarak, saban ve sulama kanalları,       
II. Demirden yapılmış silahlar
III. Şehir etrafını çevreleyen surlar
Buluntularından hangilerine ulaşılabilir?

A)  Yalnız  I      B)  Yalnız  III     C)  I  ve  II       D)  II  ve  III      E)  I,  II  ve  III

5: Tarih Öncesi dönemlerde,

I. Tahıl  yetiştirilmesi,         
II. Avcılık ve toplayıcılık yapılması   
III.Demir  madeninin işlenmesi

Durumları aşağıdakilerden hangisinde verilen  kronolojik sıraya göre yaşanmıştır?

A)  I, II,  III           B) I,  III,  II          C) II,  III,  I             D)  II, I,  III             E)  III, II, I

6 : Yontma  Taş                                                   Cilalı Taş                                    Maden
          Devri                                                            Devri                                       Devri
 -----------------------                                  ----------------------------                 ------------------
Toplum  biçimi: Klan( Gen)                                Aşiret( Kabile- Boy)                Şehir Devleti
Kullanılan Aletler (Yontulmuş taşlardan  Aletler)  Cilalı taşlardan aletler              Madenden aletler
Geçim kaynakları:(Avcılık, toplayıcılık)                  Tarım, hayvancılık           Ticaret  El sanatları
Yaşam Tarzı :
Göçebe                                                                Yarı Göçebe                         Yerleşik

Yukarıdaki tarih öncesi dönemlerin  bazı özellikleri  verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi   çıkartılamaz?

A) Toplumlar sürekli gelişim içindedir.                               
B) Kullanılan aletler gelişme göstermektedir.
C) Maden  devri yaşam  biçimi  daha ilkeldir.   
D) Maden devrinde daha ileri bir yaşam biçimi vardır.
E) Yontma Taş ve Cilalı Taş devri geçim kaynakları  farklıdır.

7: Tarih  öncesi dönemleri araştıran bir tarihçi daha çok aşağıdaki bilim dallarından hangisinden  faydalanır?

A)  Arkeoloji        B) Paleografya      C) Filoloji              D) Nümüzmatik          E) Epiğrafi
   
8 :  Cilalı Taş devrinde Anadolu’da bazı yerlerde köy devam ederken, Konya-Çatalhöyük’ te şehirleşme başlamıştır.Bu durumun yaşamasında, bulundukları coğrafi  bölgenin  tarım ve hayvancılığa uygun  bir yapıda olması önemli rol oynamıştır.
 
Bu bilgilere göre Çatalhöyük için,

I. Üretici toplum konumuna geçilmiştir.         
II. Üretime geçmelerinde  yaşanılan bölge şartları, etkili olmuştur.
III.  Siyasi örgütlenme gerçekleşmiştir.

Yargılarından hangisine ulaşılabilir?

A)  Yalnız I        B)  Yalnız  II          C)  Yalnız  III         D)  I  ve  III        E)  I,  II  ve  III

9: İlk Çağ Mezopotamya Medeniyeti’nde Kralların   başlıca görevleri ayinleri idare etmeleri, adaletin gerçekleştirilmesi, ordunun  yönetimini  sağlamasını eleştiren bir tarihçi,  tarihin  özelliklerinden hangisini göz ardı etmiştir?

A) Deney ve gözlem metodunu kullanmamasını                     
B) Maddi ve manevi sebeplere yer vermesini
C) Olayın üzerinden uzun bir süre geçtiğini                         
D) Kaynaklara inilmemesini
E) Olayın geçtiği dönemin koşullarını

10: Tarih araştırmalarında kullanılan,
I. Mağara duvarına çizilen resimler,         
II.  Antlaşmalar,             
III. Topraktan yapılmış çömlekler,
IV. Paralar             
V. Taştan baltalar           
VI.  Fermanlar
Buluntuların  Tarih öncesi dönemlerde ve Tarihi dönemlerin  aydınlatılması ile ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde gruplanmıştır?

Tarih öncesi dönemler                                    Tarihi dönemler
A)I.  II  ve  III                                                  IV,  V,  VI
B)I,  III,  V                                                       II,  IV,  VI
C)Yalnız  V                                                      I,  II,  III,  IV,   VI
D)I,  II,  III,  V                                                 IV,  VI
E)I,  VI                                                           II,  III,  IV, V

11: İlk Çağ’da  Mısırlılar Güneş yılı esaslı takvimi icat etmişlerdir. Bu takvimi Nil nehrinin taşma ve çekilmesine göre düzenlemişlerdir. Tarım faaliyetlerini  düzenleyecek zaman aralığını öğrenmek istemeleri bu takvimin icadına neden olmuştur.
Bu bilgilere göre ,

I. İnsan ihtiyaçları bilimin gelişmesini sağlamıştır.       
II. Takvim çalışmalarının başlamasında tarımsal faaliyetleri  düzenlemek  etkili olmuştur.
III. Tarihi çağlar ilk olarak Mısır’da başlamıştır.
 
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)  Yalnız  I           B) Yalnız  III             C)  Yalnız  II            D)  I  ve  II            E)  I, II ve  III
   
12:İnsanın meydana getirdiği her türlü olay tarihin  konusudur.Buna  göre aşağıdakilerden hangisi tarihin konusu içerisine girmez?
 
A) Şehir devletlerinin kurulması                             
B) Gelecekte olacak olayların tahmin edilmesi
C) Teokratik yönetimlerin  oluşturulması                 
D)  Truva  Savaşlarının  yapılması
E) Güneş  yılı esaslı takvimin yapılması

S 13:   
* Mısır tarihi için                :  Hiyeroğlifler
* Mezopotamya  tarihi  için :   Çivi  yazısını
* Orta Asya Türk tarihi  için:  Orhun, Uygur ve Çin alfabesi 
         
Bilmek gerekir diyen bir tarihçi tarihin yardımcı bilimlerinden hangisine ihtiyaç duymaktadır?

A)  Paleoğrafya       B) Coğrafya           C)  Diplomatik          D) Nümizmatik       E) Arkeoloji

14: Anadolu’da Tunç devri yaşanırken, Asurlu tüccarlar yazıyı getirmeleriyle, Demir devri yaşanmadan tarihi devirlere geçilmiştir.

Buna göre tarih öncesi devirlerin sırasıyla yaşanmamasında,

I. Değişik kültürlerle etkileşim olması,     
II. Çok tanrılı dini inanışlar     
III. Toplumun ticaretle uğraşması

Verilerden  hangilerinin etkili olduğu savunulur?

A) Yalnız  I            B)  Yalnız  II           C)  Yalnız  III              D)  I  ve II           E) II ve III

15: Yazının bazı özellikleri şunlardır;

I.Yazının icadı ile insanların bilgileri sonraki toplumlara aktarılmıştır.
II.Yazı bir çok medeniyet tarafından geliştirilmiştir.
III.Yazıların ilk başlangıcı  mağara  duvarlarına çizilen ilkel resimlerdir.

Bu  özelliklerden hangileri yazının kültürel etkileşim aracı olarak kullanıldığını göstermektedir?

A)  Yalnız I          B) Yalnız  II           C)  I  ve II           D) II  ve  III            E)  I,  II  ve III

16: Atatürk “ Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”  Demiştir.
Buna  göre Atatürk tarih eğitiminde,

I.  Tarafsız olunmasını       
II. Ulusal  olunmasını     
III. Deney ve gözlem metodunu

Verilenlerden hangilerinin öncelikli olarak önemini belirttiği söylenebilir?

A) Yalnız  I            B)  Yalnız II              C)  Yalnız  III            D)  I  ve  III           E)  II  ve  III

17:   
I. Geçmiş dönemlere ait toprak ve su altından çıkarılan eserler         
II.  Eski  paralar
III. Eski medeniyetlerin konuştukları diller

Yukarıda  verilenlerin araştırılmasında tarihe yardımcı olan bilim dalları aşağıdakilerden hangisinde gruplanmıştır?

               I.                                          II.                                       III.
 ----------------------                  ----------------------------              -------------------------------

   A)        Paleografya                              Coğrafya                                    Filoloji
   B)        Kronoloji                                  Etnografya                   Arkeoloji
   C)        Epikrafi                    Sosyoloji                                   Antropoloji
   D)        Arkeoloji                                  Nümizmatik                                Filoloji
   E)        Diplomasi                                 Demoğrafi                                  Coğrafya

18:  Çin’in  Hun  İmparatorluğu’nu yıkmak için  Wu- sun  ve  Yueçi  Türk ve Hint Avrupalı topluluklarına gönderdiği elçi Chank Çien, bunlarla ittifak antlaşması yapacaktı.

Yukarıdaki paragrafta  tarih’in   hangi yardımcı bilimi kullanılmıştır?

A)  Epiğrafi    B)  Nümizmatik      C)  Paleoğrafya       D) Antropoloji         E)  Diplomatik


CEVAP  ANAHTARI

1 B     2 D     3 D    4 A     5 D     6 C     7 A     8 E        9  E        10 B     11 D         12  B         

13 A                14 A              15  C           16 B          17  D            18 E


Tarih Bilimine Giriş Testleri By: Tarihci Date: 20 October 2008, 00:21:00
TARİH BİLİMİNE GİRİŞ V

1:Türklerin tarihte kullandıkları,
I.   12  Hayvanlı,               
II. Hicri                 
III.  Miladi
Takvimlerinden hangilerini kullanmada değişik kültürlerle etkileşimin olduğu söylenebilir?
A)  Yalnız  I           B) Yalnız  II               C)  Yalnız  III        D)  II ve  III        E) I, II ve III

2:  Cilalı Taş devrinde ;
* Yiyecek olarak çeşitli bitkiler yetiştirilmeye başlanmış.
* Irmak ve göl kıyılarında birbirine bitişik bahçeli evler inşa edilmiş,
* Bitki liflerinden giysiler yapılmış,
* Yiyecekleri saklamak için topraktan çanak çömlek yapılmıştır.

Bu bilgilere Cilalı Taş devrinde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmiş olduğu söylenebilir?

A) Site şehir devletlerinin kurulduğu       B) Yerleşik hayata geçildiği
C) Maddenin kullanılmaya başlandığı      D)  Yazının kullanılmaya başlandığı
E) Ataerkil ailenin oluştuğu

3: Tarihi olayların incelenmesinde değişik kaynaklara başvurulmasının,

I.Sosyal hayatın araştırılması,       
II. Yansızlığın sağlanması,   
III.  toplumsal barışın kurulması

Amaçlarından  hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?

A) Yalnız  I           B)  Yalnız  II              C)  I  ve III          D) II ve III         E)  I,  II  ve  III

4:Tarih öncesi devirler insanlığın gelişimine göre sınıflandırılmıştır?Buna göre,
I.Tarım hayatının başlaması
II. Topraktan çanak- çömlek  yapılması 
III. Avcılık ve toplayıcılığın önemini kaybetmesi

Gelişmelerinden  hangilerinin insanlığın sosyal hayat tarzını değiştirdiği söylenebilir?

A) Yalnız  I           B) Yalnız  III             C)  I  ve II         D)  I  ve III           E)  II  ve III

5:     
I. XV.Yüzyılın  sonlarında  Coğrafi Keşifler yapılmıştır.
II. TBMM 1920’de açılmıştır.
III. Ortaçağ’da Haçlı Seferleri  yapılmıştır.

Yukarıda verilen gelişmelerin belirginlik dereceleri aşağıdakilerden hangisinde sıralanmıştır?

A)  I, II, III       B)  I,  III,  II          C) II, I,  III        D)  III,  I,  II         E)  III,  II,  I

6: Toplumlarda değişik meslek dağılımının ortaya çıkması,

I. Toplumsal dayanışmanın,     
II. Toplumsal  eşitliğin,   
III. Toplumun yönetime katılmasının
Durumlarından  hangilerinin kanıtı sayılabilir?

A)  Yalnız  I             B)  Yalnız  II          C)  Yalnız  III         D)  I  ve II           E)  II  ve  III

7:  Eski Taş devrini yaşamakta olan bir Anadolu toplumu Maden Devri’ni yaşamakta olan bir Mezopotamya toplumuyla karşılaşırsa eşya  yapımında  madenleri kullanmaya başlar. Böylece  Yeni Taş ve Maden  devirlerini  aynı anda yaşamış olurlar.

Bu paragraftan aşağıdaki  sonuçlardan  hangisi  çıkartılamaz?

A)Göç hareketi olmuştur.
B)Eski  taş devrini yaşayan  toplum daha gelişmiş  medeniyetle  karşılaşmıştır.
C)Anadolu  medeniyeti, çağdaşı olan Mezopotamya  medeniyetinden  daha geridir.
D)Anadolu  medeniyeti  kısa aralıklarla  iki medeniyeti yaşamıştır.
E)Mezopotamya medeniyeti, Anadolu medeniyetinden  etkilenmiştir


8: Tarihi  olayların  tekrarlanamaması,

I.  Deney yapma     
II. Gözlem yapma   
III. Belgeleri inceleme     
IV. Doğru  bilgi edinme
 
Yöntemlerinden  hangilerinin kullanılmasını engellemiştir?

A)  Yalnız  I         B) Yalnız  II           C)  I  ve II        D)  I  ve  III        E)   III  ve IV

9 :  Tarih araştırmalarında,
     
I.  Yer ve zaman belirtme,       
II.  Objektif  olma,     
III.  Kesin kanunlar ortaya  koyma

Verilenlerden hangilerinin  olduğu  söylenemez?

A)  Yalnız  I            B)  Yalnız  II        C)  Yalnız  III         D)   I  ve  II           E)   II  ve  III

10:  Tarih  öncesi dönemlerde, insanların ,

I. Evler inşa etmeleri,   
II. Baraj ve sulama kanalları yapmaları   
III. Ateşi kontrol altına alarak kullanmaları

Faaliyetlerden hangilerinin tabiat şartlarının olumsuz etkilerinden  korunmaya yönelik olduğu söylenebilir?

A)  Yalnız I        B)  Yalnız  III          C)   I  ve  III         D)  II  ve   III         E)   I,  II  ve  III

11: Çağ kavramı, tarihin kolay öğrenilmesi  için,  insanlığın  doğuşundan  günümüze kadar  geçen  zaman üzerinde  yapılmış  bölümlemedir. Her çağ kendine  ait özellikleri yansıtır.

Buna  göre çağlarla ilgili olarak,

I. Toplumdaki genel değişiklikler,             
II. Oldukça uzun  zamanları içermesi, 
III.  Bir çağın bitişi, diğerinin başlaması
Durumlarından  hangilerine  ulaşılabilir?

A)  Yalnız  I       B)  Yalnız  II        C)  Yalnız  III         D)   I  ve  II        E)   I,  II  ve  III

12: Atatürk’ün  tarih anlayışı  belgelere dayanır. O  kendi  devrimini bizzat belgeleriyle  ortaya kayarak, yazan bir tarih yazarıdır. Büyük Nutuk,  onun bu yönünü ortaya koyar.Buna  göre,
         
I. Nutuk’un birinci el kaynak olması.         
II. Atatürk’ün  doğru tarih yazımına önem vermesi,
III.Türk Tarih Kurumu’nun  kurulması
Sonuçlarından   hangilerine  ulaşılabilir?
A)   Yalnız  I           B)  Yalnız  III           C)  I   ve  II            D)  I  ve  III           E)  II  ve  III

13: Tarih  Öncesi ve Tarihi  devirlerin  ayrılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A)Ticaretin gelişmesi
B)Bilimsel bulguların gelişmesi
C)Yeni devletlerin kurulması
D)Kültür  alış- verişinin artması
E)Yazının kullanılması

14:  Tarih  Öncesi  devirler;
I.  Taş  devri :     Kabataş, Yontma Taş, Cilalı Taş
II.  Maden devri:  Bakır,Tunç,Demir devri gibi isimlendirilmiştir.
     
Buna göre, Tarih Öncesi devirlerin isimlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A)Besin ve giyim ihtiyaçları için kullanılan yöntemler
B)Yazının kullanılması
C)İnsanların kullandığı araç ve gereçlerin  malzemeleri
D)Olayların tarihsel gelişimine göre olması
E)Ateşin kullanılmaya başlaması

15: Tarihi olay  ve olguların zaman, mekan ve konusuna göre sınıflandırılması tarih araştırmalarında,

I.  Araştırmayı ve öğretimi  kalaylaştırma,   
II. Olayları günümüz anlayışı ile değerlendirme
III.  Kesin  kanunlar  koyma
Durumlarından  hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A)  Yalnız  I            B)  Yalnız  II           C)  I  ve  II           D)  I  ve  III         E)  I, II  ve  III


16:   
I.  Antropoloji         
II.  Diplomasi           
III.  Filoloji
 
Yukarıda verilen tarihe  yardımcı bilimlerden hangileri Yakınçağ  tarih araştırmalarında  daha  fazla tarihe yardımcı olduğu  savunulabilir?

A)  Yalnız  I            B)  Yalnız  II             C)  Yalnız  III             D)  I  ve  II             E)  II  ve   III

17:  Tarih:   İnsanların  zaman ve mekan çerçevesinde meydana getirdikleri ve her türlü faaliyetlerini, neden- sonuç ilişkisi  içerisinde  belgelere  dayanarak inceleyen, objektif bir bilim dalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin konusu içerisinde yer almaz?
A) İnsan topluluklarının günümüze kadar geçirmiş oldukları gelişmeler.     
B) Savaşlar, barışlar ve antlaşmalar
C) Edebiyat, tarım, ticaret ve teknik gelişmeler                                       
D) Depremlerin oluş nedenleri
E) Devletlerin  siyasal yapıları

18: Hititlerin  başkenti olan Hattuşaş’ta  yapılan bir kazının  sonucu ;
--  Hitit yıllıkları              -- Kadeş  Antlaşması’nın  metni,        -- Üzeri yazılı paralar bulunmuştur.
Buna göre tarihçiler bu buluntuları incelerken aşağıdaki tarihe yardımcı bilimlerden  hangisini  kullanamazlar?

A)  Diplomasi          B)  Nümizmatik            C)  Paleoğrefya            D)  Antropoloji        E)  Filoloji

CEVAP  ANAHTARI

1 D    2 B      3 B     4 D      5  C         6  A       7  E      8   C    9  C    10 E    11 E   12 C     13 E   

14 C 15 A    16  B      17 D    18  D


Tarih Bilimine Giriş Testleri By: Tarihci Date: 20 October 2008, 00:33:09
TARİH BİLİMİNE GİRİŞ VI

1: İnsanların tarımsal faaliyetlere başlaması için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Coğrafi şartlar insan yaşantısına etki etmemiştir.                 
B) Bilimsel  çalışmalar  yapılmıştır.
C) Tarihi çağlar  başlamıştır.                                                   
D) Tüketiciden üretici duruma geçilmiştir.
E)  Göçebe  hayat  tarzı  benimsenmiştir.

2:                       
Olay  : İnsanı ilgilendiren  maddi ve manevi  her türlü gelişmedir.
Olgu :  Olayların oluşum sürecinde  ortaya çıkan  her türlü  gelişmelerdir.

Buna  göre  :
I. Türklerin İslamiyete  girişi             
II. Anadolu da Türk  tarihinin  başlaması 
III. Doğu-Batı kültürleri arasında etkileşimin yaşanması.

Verilen olguların başlangıç  sürecini  oluşturan, Malazgirt  Savaşı, Talas Savaşı ve Haçlı Seferleri  gibi olaylarla ilgisi  aşağıdakilerden hangisinde gruplanmıştır?

Malazgirt Savaşı                   Talas  Savaşı                                   Haçlı Seferleri
-------------------------        -------------------------                 -------------------------------
A)    I               II                                          III                       
B)   II                I                              III
C)   II               III                  I
D)    I               III                      II
E)   III               II                                   I

3: Tarihi olaylar incelenirken uyulması gereken temel kurallardan birisi de olayın geçtiği yerde
araştırma yapılmasıdır.

Bu  kurala dikkat edilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Olayların daha sonraki  olayın üzerinde etkilerini belirlemek.     
B) Olayla ilgili farklı görüşleri karşılaştırmak
C) Olayın zamanını  tesbit etmek                                         
D) Coğrafi  şartların olay üzerindeki  etkilerini belirlemek
E) Olayda etkili  olan  kişileri belirlemek.

4:  Tarih araştırmalarında kullanılan,

I. Tasnif           
II. Terkip             
III. Tahlil
Gibi yöntemlerin kullanış sırası aşağıdakilerden hangisinde sıralanmıştır?

A)  I, II, III           
B)  I, III, II               
C)  II, I, III       
D) II,  III, I     
E) III,  II,  I

5: Poleolitik dönemde insanların küçük gruplar halinde, göçebe olarak yaşamalarına,

I. İklim koşullarının elverişsiz  olması     
II. Ateşin kontrol altına alınması   
III. Avcılık ve toplayıcılıkla uğraşılması

Durumlarından hangilerinin etkisi olduğu söylenemez?

A) Yalnız  I             B) Yalnız II               C) Yalnız  III              D) I  ve II          E)  II  ve  III

6: Eski yerleşim yerinde yapılan arkeolojik kazılar sonucunda ilkel  el aletlerine, saban ve orak parçaları ile bakırdan yapılmış süs eşyalarına rastlanmıştır.Yalnız bu bilgilere  bakarak bu yerleşim yerinde yaşayanlar için  aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez?

A)Ticaretle uğraşmışlardır.             
B) Tarımsal  faaliyetler  yapılmıştır.       
C) Maden dönemine geçmişlerdir.
D) Yazıyı kullanmışlardır                   
E) Sanatsal gelişmeler olmuştur.

7 : Atatürk  “ Tarih yazmak , tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana bağlı kalmazsa değişmeyen  gerçek İnsanı  şaşırtacak  bir hal  alır”  demiştir.
         
Atatürk bu sözünde tarih biliminin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin  önemini  belirttiği söylenebilir?
 
A)  Neden- sonuç  ilişkisine değinme       
B) Diğer bilimlerden faydalanma     
C) Olayları objektif olarak aktarma
D)  Yer ve zaman gösterme                   
E)  İnsanı ilgilendiren ol

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !